Chovatelské potřeby Ostrava, škrabadla pro kočky, Royal Canin, psí boudy, krmivo Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím.
Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího – Tomášem Rzidkým - Animals Dream a jeho zákazníků – kupujících.

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce.
Firma Animals Dream, dále uváděná jako „prodávající“, se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu
se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

III. Místo plnění

Místem plnění je sídlo prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci nebo je místo osobního odběru.

IV. Objednání zboží a uzavření smlouvy

a) Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.
Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.
V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nebo úhradou finanční zálohy kupujícím. Pro případ osobního odběru je
internetová objednávka pouze nezávazná a kupní smlouva vzniká až ve stálé provozovně při vlastním odběru zboží.

b) Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky.
Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objenávky v případě chyby při tipování ceny.

V. Cena a platba

Ceny uvedené na webových stránkách Animals Dream.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.
Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti v prodejně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy
mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím.

V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,04% za každý den prodlení.

VI. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. V případě, že zboží je skladem, tak ho prodávající vyexpeduje – předá dopravci hned následující pracovní den po obdržení objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem nebo ho nebude možné dopravci předat do pěti pracovních dnů od obdržení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání jiném nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení kupujícího.

VII. Dopravní podmínky a poštovné

1) možnosti způsobů doručení zásilky a jejich ceny:

a) balíkovou službou IN TIME nebo DPD

b) osobním odběrem zboží - 0 Kč

c ) doprava ANIMALS DREAM


2) přehled možných způsobů úhrad zboží a jejich ceny:

a) dobírkou
b) platbou v hotovosti
Dodací lhůta je do následujícího pracovního dne od předání zboží přepravci. Kupující je povinnen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.
Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je pak přiložena v označeném balíku.

VIII. Záruka a servis

a) Není-li v on – line katalogu na webových stránkách Animals Dream.cz uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí daného zboží osobně nebo od dopravce.
b) Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či působením jiných nestandardních jevů.
c) Místem uplatnění reklamace je prodejní místo prodávajícího – Animals Dream Jaroslav Rzidky, Vlasty Vlasákové 969/20, Ostrava Bělský Les 700 30 osobní návštěvu je nutné dohodnout předem).
d) Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí zákazník i v případě oprávněné reklamace. V případě oprávněné reklamace, kdy zároveň zákazník uplatňuje reklamaci přímo u samotného prodejce, dopraví prodávající opravené zboží k zákazníkovi na vlastní náklady přepravní firmou.

e) K reklamovanému zboží je nutné kopii dokladu o nákupu – faktura a podrobný popis závady. Pokud se závada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být zabaleno v originálním obalu a musí být kompletní.

f) Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, výměnou za stejný výrobek nebo výměnou za výrobek podobný, disponující však stejnými parametry jako původní výrobek. O způsobu reklamace rozhoduje výhradně prodávající.

IX. Vrácení zboží

Spotřebitel má právo podle odstavce 6 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží.
Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum převzetí či doručení). Před odesláním na naší adresu prosíme o zaslání (emailem) formálního odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky.
Prosíme také o uvedení případného důvodu (není zákonem vyžadováno a ani není námi jeho uvedení podmiňováno pro vrácení prostředků za cenu zboží) - pomůžete však nám tak zkvalitnit naše služby. Děkujeme.
Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží, a dopravné, zaslány na Vámi uvedené číslo účtu kupujícího nebo vyplaceny hotově při osobním vrácení. A to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Zaslání zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.


Spotřebitel nemůže odstoupit podle odstavce 7 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 od kupní smlouvy:

1) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
2) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
3) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

 

NEVYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ ZASLANÉ NA DOBÍRKU

každá objednávka je považována za závaznou a podáním objednávky kupující souhlasí s obchodními podmínkami

v případě nepřevzetí objednávky po expedici souhlasí kupující se smluvní pokutou ve výši 400,-Kč

objednávka je platná jen v případě úplného vyplnění objednávkového formuláře

kupní smlouva vzniká převzetím a úplným zaplacením objednaného zboží

u některého druhu zboží a zejména u nových zákazníků může prodávající požadovat platbu předem formou zálohové faktury

vyplněním registračního formuláře dává kupující souhlas prodávajícímu k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Zákazníci, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku, případně si následně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, budou zveřejněni v registru dlužníků a bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši kolem 400,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou zapsány do centrálního registru neplatičů a předány k vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených. Objednávku můžete stornovat do max. 24 hod. od objednání a to pouze zda již nebyla Vaše objednávka odeslána.

 

NEVYZVEDNUTÍ PŘI PLATBĚ PŘEDEM

V případě nevyzvednutí zásilky při platbě předem, bude zásilka uložena u nás po dobu 30 dní. Po této době bude znehodnocena bez nároku na náhradu. Zásilka může být na Vaši žádost znova zaslána. V tomto případě bude znova účtováno poštovné a balné.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.
Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.
Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím.

XI. Reklamace poškozené zásilky

Při převzetí zásilky zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud příjemce zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout.
Náhradu škody vzniklé poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky Animals dream vyplatí jen za podmínky, že příjemce reklamuje škodu při jejím převzetí. Dodatečná reklamace může být výjimečně uplatněna nejpozději následující pracovní den po dodání za současného splnění dalších předpokladů podle poštovních podmínek. Osoba reklaující škodu musí současně předložit zásilku a umožnit přeštření rozsahu škody a okolností jejího vzniku.

 

XII. Vrácení zboží

a, Zakoupené zboží můžete vrátit do 14ti kalendářních dnů od zakoupení v nepoškozeném stavu a původním obalu, tak aby zboží mohlo být dále prodáno nebo vráceno do velkoskladu dodavateli. K vrácenému zboží požadujeme kopií dokladu o zakoupení kde stačí ručně a čitelně napsat číslo Vašeho peněžního účtu, kde bude částka připsána do 14 dní od data převzetí zboží od kupujícího nebo přepravce např. DPD, IN TIME.

 

b, Zákazník má podle evropského zákona od 4.října 2011 nárok k vrácené částce za vrácené zboží (do 14ti dní od zakoupení zboží), také nárok na vrácení poštovného pouze u zakoupeného zboží u kterého je doprava zahrnuta v ceně což znamená ( zakoupené zboží a doprava zdarma - je to z toho důvodu, že nelze rozpoznat a nikde není napsáno kolik doprava činí u zakoupeného zboží kde je doprava zdarma). Poštovné k přepravě zboží k prodávajícímu hradí kupující nikoli prodávající. Zdroj čerpání: ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE.

 Nákupní řád je platný od 1. března 2017.

Seřadit dle: « 1 »